addons/
addons/eventscripts/
addons/eventscripts/sr_SkinRanks/es_skin_database_db.txt
addons/eventscripts/sr_SkinRanks/es_sr_SkinRanks.txt
addons/eventscripts/sr_SkinRanks/