vSPAWN/es_vSPAWN.txt
vSPAWN/vSPAWN_manager.cfg
vSPAWN/